خطر جدید برای تهرانی ها؛ پایتخت در محاصره گاز تابستانی

منبع خبر: تیتر یک اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020502373159614464/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%9B-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C