خط و نشان وزارت صمت برای بانک هایی که پول خریداران خودرو را نمی دهند

منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020165648795707392/%D8%AE%D8%B7-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84