خودروسازان دستور رییسی را وتو کردند/ قیمت کارخانه ای خودرو افزایش می یابد؟

منبع خبر: تازه نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65409297/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF%2F-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88