دوستی با یک زن در فضای مجازی برای جوان کرجی گران تمام شد

منبع خبر: آرمان ملی
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030108246308612096/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AC%DB%8C