دولت با تخریب بازارهای دیگر جیب خودروسازان را پر نکند/ شکست عرضه خودرو در بورس

منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66679878/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D9%86%D8%AF%2F