رانا در یک قدمی 400 میلیون تومانی/ پژو 30 میلیون تومان گران شد

دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65975176/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%2F-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86