راه اندازی سیاه چادرها در جاده ها واژگونی خودروها را کاهش داد

منبع خبر: موج
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030104913117474816/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%DA%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7