رکورد ثبت تقاضا برای خرید خودرو شکست

منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66423018/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA