رییس سازمان ملی استاندارد:درصد داخلی سازی اتوبوس های برقی افزایش پیدا کندصفحه اقتصاد رییس سازمان ملی استاندارد گفت: درصد داخلی سازی تولید اتوبوس ایران خودرو دیزل رشد کند و تولیدی باشد که با نوسانات بازار ارز همچنان پایدار و باثبات بماند. – صفحه اقتصاد رییس سازمان ملی استاندارد گفت: درصد داخلی سازی تولید اتوبوس ایران خودرو دیزل رشد کند و تولیدی …
منبع خبر: صفحه اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020341736451559424/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%3A%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4