زلزله چند ده ریشتری در قیمت های کارخانه ای خودرو

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020144979331100672/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88