سایپایی ها امروز را بدون تغییر آغاز کردند

منبع خبر: شایا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020116472914894848/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF