سقوط سنگین وارداتی ها؛ قیمت این خودرو 2 میلیارد تومان ریزش کرد

منبع خبر: اعتماد آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020425836670384128/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%9B-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4