سکوت معنادار شورای رقابت در برابر افزایش قیمت کارخانه پژو پارس/ شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار می رود؟

منبع خبر: ف،ات خاورمیانه
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030201530384173056/%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88