سیستم همیار راننده در تیگو 8 پرو مکس: افزایش ایمنی و نجات زندگی

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020743615642781696/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88-%D9%85%DA%A9%D8%B3%3A-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%88