شورای رقابت روی رییس جمهور را زمین انداخت

منبع خبر: رو،مه تعادل
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020425588331466752/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA