شکست نقشه سیاست گذار در طرح فروش اسفندی خودرو؟

منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020242063008247808/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%9F