ضرر خریداران خودروهای چینی 600 میلیون را رد کرد!

منبع خبر: 9 صبح
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020300849212241920/%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%21