طرح خدمات و امداد نوروزی ایران خودرو آغاز شد

منبع خبر: اسمارتک نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021201701834395648/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF