عدم رعایت مصوبه 473 شورای رقابت و تغییر قیمت محصولات پیش فروش شده

منبع خبر: صفحه اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020601206620729344/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4