عرضه هفتگی خودروسازان 25 هزارتایی شد/ امکان دریافت حضوری خودرو ها فراهم است

منبع خبر: آفتاب
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020204005510174720/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%2F-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7