علت افزایش قیمت خودرو سوء مدیریت وزیر صمت است

منبع خبر: تحریریه
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66155152/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA