علت کاهش سهمیه بنزین و افزایش قیمت نفت سفید و گاز مایع چیست؟

کم شدن سهمیه بنزین از کارت سوخت خودروها و ایجاد تقاضای بسیار زیاد از سوی مصرف‌کنندگان جهت جایگزینی آن با گازمایع و هم‌چنین افزایش چشمگیر قیمت نفت سفید باعث شده تا مصرف‌کنندگان مبادرت به فروش آن کرده و گازمایع را جایگزین آن کنند.

علت کاهش سهمیه بنزین و افزایش قیمت نفت سفید و گاز مایع چیست؟منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66068765/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D9%88