فرابورس با شاخص های جدید سنجیده می شود

منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66594697/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF