فراخوان فوری ایران خودرو به برندگان سامانه یکپارچه/ شرایط

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020500975810142208/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87%2F-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7