قادر به پاسخ گویی نمی باشند!

منبع خبر: شهر آرا نیوز
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030120489693276160/%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%E2%80%8A%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF%21