قرار نیست هر 3 ماه یکبار قیمت خودرو افزایش پیدا کند

منبع خبر: شما نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020625022433972224/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%AF