قیمت خودرو یکشنبه 16 بهمن 1401 | قیمت خودرو روند نوسانی گرفت

منبع خبر: گل کوچیک
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66683581/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%26%23124%3B-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA