قیمت سمند امروز از مرز 700 میلیون تومان عبور کرد

منبع خبر: اندیشه معاصر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030201088288942080/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF