لحن تحقیرآمیز دختر روس درباره مردم ایران و خودرو های ارزانشان! /فیلم

منبع خبر: نبض بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011228182195064832/%D9%84%D8%AD%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C