لیست خودروهای حاضر در طرح یکپارچه مرحله دوم | متقاضیان خودرو بخوانند | فرصت طلایی برای خرید خودرو

منبع خبر: 55 آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020205948061636608/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%26%23124%3B-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86