مالیات بر ثروت چقدر بود؟

منبع خبر: رو،مه تعادل
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020508103464245248/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9F