متقاضیان حائز شرایط خودروهای سایپا / تا سه روز آینده فرصت دارید تکمیل وجه کنید

منبع خبر: خبرجو 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020121678198548480/%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA