متقاضیان خودروهای داخلی؛ فردا ثبت نام آغاز می شود

منبع خبر: اینتر آذ
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011208581478414336/%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%9B-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF