مجلس خواهان حرکت خودروسازان به سمت کاهش هزینه هابهتر است خودروسازان با مدیریت صحیح، کیفی سازی محصول و انعقاد قرارداد با قطعه سازان متنوع و متعدد به سمت کاهش زیان انباشته حرکت کنند تا هزینه های با،ری آن ها کاهش یابد. –
منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65422416/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7