محدودیت یک طرفه در کندوان لغو شد/ اجرای محدودیت یک طرفه در صورت ترافیک

منبع خبر: ،
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66484755/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B4%D8%AF%2F-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9