مصرف بنزین خودرو ها 2،5 برابر استاندارد جهانی است

منبع خبر: رو،مه تعادل
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020200865342535680/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7-2%D8%8C5-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA