معادن برای کاهش گرد و خاک از این روش استفاده می کنند (فیلم)

ویدئوی زیر نحوه جلوگیری از انتشار بیش از حد گرد و خاک ناشی از انفجار در یک معدن به وسیله خودروهای آب پاش ویژه را به نمایش می گذارد.

این گرد و خاک به طور معمول حاصل انفجارهای بزرگ و آواربرداری پس از آن است.

  معادن برای کاهش این گرد و خاک از روش های مختلفی بهره می گیرند که یکی از آنها استفاده از خودروهای غول پیکر آب پاش است که به هنگام انفجار با پاشیدن آب به محل مورد نظر از انتشار بیش از حد گرد و خاک جلوگیری می کنند.

معادن برای کاهش این گرد و خاک از روش های مختلفی بهره می گیرند که یکی از آنها استفاده از خودروهای غول پیکر آب پاش است که به هنگام انفجار با پاشیدن آب به محل مورد نظر از انتشار بیش از حد گرد و خاک جلوگیری می کنند.

فعالیت معادن در کشورهای صنعتی منوط به رعایت برخی از استاندارهای زیست محیطی است که یکی از آنها جلوگیری از انتشار بیش از حد گرد و خاک در هواست.

منبع:راهنماتو  


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020549580650885120/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87

– معادن یکی از عوامل اصلی آلودگی زیست محیطی هستند زیرا فعالیت های ناشی از بهره برداری آنها به شدت باعث انتشار گرد و خاک در هوا می شود.