مقایسه قیمت جدید کارخانه ای خودرو و قیمت های قبلی /هر کدام چقدر اضافه شد؟

منبع خبر: نبض بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020164731773546496/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%84%DB%8C