نامه هشدارآمیز سازمان بازرسی به ایران خودرو

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020418638465409024/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88