نماینده مجلس: وزیر صمت قیمت پژو 206 را به یک میلیارد رساند

منبع خبر: رویداد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66977852/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%3A-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF