نه غافلگیر کننده شورای رقابت به دخالت دستوری مخبر در قیمت گذاری خودرو

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020117721515608064/%C2%AB%D9%86%D9%87%C2%BB-%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%84%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%C2%AB%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%C2%BB-%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1