نوسانات ارزی هنوز بازار خودرو مشهد را تکان نداده است | پیش بینی بازار خودرو مشهد (18 فروردین 1403)

منبع خبر: شهر آرا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030116724798121984/%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA