هشدار؛ سموم ناشی از دود کباب و سیگار این بیماری را افزایش می دهد

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: پزشکی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020215664969472000/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%9B-%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C