هشدار یک مقام رسمی به افزایش قیمت بنزین

منبع خبر: وقایع روز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020608087388448768/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86