وانت زامیاد گران شد/ جدول کامل خودروهای زامیاد

منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020101013641408512/%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%2F-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF