ورود برندگان به بورس؟

منبع خبر: ف،ات خاورمیانه
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021208849559021568/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%9F