ورود خودروها به خیابان عبیدزاکانی قزوین ممنوع شد | معاون

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: ورود خودروها به خیابان عبید زاک، قزوین تا پایان سال ممنوع شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین بیان کرد: برای مدیریت ترافیک در این منطقه دست رسی خودروها از تقاطع نادری شمالی به خیابان عبید زاک، ممنوع شد.

– اسماعیل عرشیان در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش ترافیک در هسته مرکزی شهر قزوین اظهار کرد: با توجه به نزدیکی به روزهای پای، سال شاهد افزایش ترافیک در هسته مرکزی شهر قزوین هستیم.

وی افزود: در این ایام تقاضای ورود خودروها از خیابان عبید زاک، به سمت خیابان امام خمینی (ره) افزایش یافته که خود نیز بر ترافیک و همچنین نارضایتی ،به و مردم افزوده است.

وی در پایان یادآور شد: این محدودیت تا پایان سال جاری خواهد بود و در سال آینده وضعیت عادی در این خیابان برقرار خواهد بود.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011222374854291456/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF