پایان نگرانی ها از نوسانات قیمت خودرو، با اوراق سلف موازی

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66781590/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%84%D9%81