پیشگویی یک کارشناس از قیمت خودرو تا پایان سال/ زاوه: یک موج دیگر تصحیح قیمتی در راه استکارشناس صنعت خودرو درباره روند بازار خودرو تا پایان سال می گوید: به نظر روند افزایشی تورمی حتی با تشدید عرضه ادامه دار خواهد بود و احتمالا حداقل یک موج تصحیح تورمی دیگر هم تا آ، سال در بازار به راه خواهد افتاد. –
منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65673573/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%2F-%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%87%3A