کنایه آقای گل آسیا به دریافت حواله خودرو؛ حالا ببینیم این آینده می آید یا نه!

منبع خبر: زیرنویس نیوز
دسته بندی خبر: ورزشی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030231601741406208/%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%9B-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%85